راهنمایی برای مطالعه کتاب سنجش خرد ناب اثر امانوئل کانت

زمستان ۸۸ در پرسه هایی که میان کتابفروشیهای اندک اما پررنگ قزوین داشتم به کتاب کاربردی و واقعا لازم و بجایی برخوردم که همیشه نبود چیزی شبیه به آنرا در کتابخانه ی پژوهشگران فلسفه، به ویژه پژوهندگان فلسفه کانت احساس میکردم. امانوئل کانت از دشوارترین فلاسفه ی دوران جدید به شمار می آید و کتاب نقد عقل محض مهمترین اثر فلسفی است که در دوران جدید نوشته شده است. بداعت و فراگیری پرسشهای مطرح شده… ادامه مطلب راهنمایی برای مطالعه کتاب سنجش خرد ناب اثر امانوئل کانت